top of page
  • bujnakbystrikmarek

Budovanie verejných kanalizácii v menších obciach by mohla zastrešiť jedna štátna organizácia

Nehygienické žumpy, diskomfort a väčšie náklady. Aj taká je realita v mnohých obciach na Slovensku.
Nehygienické žumpy, diskomfort a väčšie náklady. Aj taká je realita v mnohých obciach na Slovensku. Inak to nie je ani v prípade obce Pusté Čemerné, kde je starostom Juraj Jevin.


Hoci je veľké percento slovenských miest v súčasnosti odkanalizovaných, stále máme čo dobiehať. Verejné kanalizácie čakajú na svoje riešenie najmä v malých obciach, pretože práve tie mali sťaženú situáciu pri ich budovaní. Dôvodom boli predovšetkým financie Fondy EÚ boli zamerané na odkanalizovanie aglomerácii s počtom obyvateľov nad 2 tisíc, z čoho boli pochopiteľne malé obce vylúčené a ostali odkázané na financie z Environmentálneho fondu.


Kritéria boli rôzne. Stali sa aj také bizarnosti, že z poskytnutých peňazí bola postavená čistička odpadových vôd, no nebola k nim dobudovaná kanalizačná sieť. To znamená, že odpadová voda z domácnosti naďalej tiekla do vodných tokov. Obzvlášť závažné riziko predstavujú odpadové vody a zle tesniace žumpy pre podzemné vody v oblastiach, kde sa nachádzajú zdroje pitnej vody ako napríklad vo vodohospodársky chránenej oblasti Žitný ostrov.


Aj keď momentálne SR netrpí nedostatkom pitnej vody, postupne sa aj takýmto znečistením odpisujú vodárenské zdroje. Pre dosiahnutie dobrého stavu podzemných vôd je dobudovanie kanalizácií nevyhnutným krokom. Našou povinnosťou je prijať opatrenia, ktorými dosiahneme zlepšenia kvality podzemných a povrchových vôd. S ministrom Jánom Budajom hľadáme spôsoby ako situáciu zlepšiť. Treba efektívne nastaviť tento účel cez Environmentálny fond, ale chcem aj prezentovať svoju víziu. Budovanie verejných kanalizácii v menších obciach by mohla zastrešiť jedna štátna organizácia. Tá by na seba prevzala investičné plány jednotlivých obcí a mohla by zrealizovať spoločný celoslovenský projekt odkanalizovania obcí z peňazí EÚ.8 zobrazení

Comments


bottom of page